warunki handlowe

 1. Warunki handlowe spółki

  V plenkách s.r.o.
  Poljanovova 3159
  Praha 4
  IČ [REGON]: 06806996

  Wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 289335

   dotyczące sprzedaży towarów użytkownikom końcowym za pośrednictwem sklepu on-line znajdującego się pod adresem internetowym https://v-plenkach.cz/

  • POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE
   1. Niniejsze warunki handlowe („warunki handlowe” lub „WH“) spółki V plenkach s.r.o., z siedzibą pod adresem Poljanovova 3159, Praha 4, numer identyfikacyjny: 06806996 (dalej „Sprzedający“) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. [Dz.U.], Kodeks handlowy (dalej „Kodeks handlowy“) wzajemne prawa i obowiązki Stron Umowy powstałe w związku z umową kupna, umową o dzieło („Umowa kupna”, „Umowa o dzieło” lub „umowa”) zawieranej między Sprzedającym a inną osobą (dalej „Kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego, lub na jej podstawie. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedającego na witrynie internetowej umieszczonej pod adresem internetowym https://v-plenkach.cz/ („witryna internetowa“), za pośrednictwem interfejsu witryny internetowej. Warunki handlowe regulują także prawa i obowiązki Stron podczas korzystania z witryny internetowej Sprzedającego i inne powiązane stosunki prawne.
   2. Postanowienia odmienne od WH można ustalić w ramach umowy. Postanowienia odmienne mają pierwszeństwo przed postanowieniami WH.
   3. Postanowienia WH stanowią integralną część umowy. Umowa i warunki handlowe sporządzone zostały w języku czeskim. Umowę można, przy wzajemnym porozumieniu Stron, zawrzeć także w języku angielskim.
   4. Niniejsze WH mają podobne zastosowanie także przy zamówieniu złożonym za pośrednictwem innego środka komunikacji na odległość (np. email) oraz z pewnymi zmianami w przypadku zamówienia złożonego osobiście lub poza przestrzeniami handlowymi Kupującego (wypełnienie zamówienia-formularza lub zakup na miejscu), szczególnie w związku z podpisaniem zamówienia, wypełnieniem papierowego formularza zamówienia itp., o ile nie zostało ustalone inaczej.
   5. W chwili złożenia zamówienia Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi WH i wprost się z nimi zgadza, w brzmieniu aktualnym i obowiązującym w chwili wysłania zamówienia. Przy zawarciu umowy obie Strony są zobowiązane do przestrzegania niniejszych warunków handlowych.
   6. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.
  • KONTO UŻYTKOWNIKA
   1. Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na witrynie internetowej Sprzedającego, Kupujący uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika Kupujący może wykonywać zamawianie towarów („Konto Użytkownika”). W przypadku, gdy interfejs internetowy sklepu to umożliwia, Kupujący może dokonać zamówienia towaru także bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
   2. Rejestrując się na witrynie internetowej oraz zamawiając towar, Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich danych prawidłowych i zgodnych z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika przy jakiejkolwiek ich zmianie. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towaru uważane są przez Sprzedającego za prawidłowe.
   3. Dostęp do konta użytkownika zabezpiecza nazwa użytkownika i hasło. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w kwestii informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.
   4. Kupujący nie ma prawa umożliwić korzystania z konta użytkownika osobom trzecim.
   5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, szczególnie w przypadku, jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta przez dłużej niż 1 rok lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy (wliczając w to warunki handlowe).
   6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.
  • ZAWARCIE UMOWY KUPNA
   1. Jakakolwiek prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu Handlowego nie mają zastosowania.
   2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, co obejmuje również podanie cen poszczególnych towarów. Ceny towarów podane są z podatkiem od wartości dodanej (VAT). Ceny towarów pozostają ważne przez czas, kiedy są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy na indywidualnie ustalonych warunkach.
   3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej. Kupujący zgadza się na użycie środków do komunikacji na odległość przy zawieraniu Umowy Kupna. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa sam Kupujący i nie różnią się one od stawki podstawowej.
   4. W celu zamówienia towaru Kupujący „wkłada” zamawiany towar do elektronicznego koszyka i wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia („zamówienie“) zawiera szczególnie informacje o:
    1. zamawianych towarach,
    2. cenie towarów,
    3. sposobie zapłaty ceny kupna towarów,
    4. wymaganym sposobie doręczenia zamawianych towarów oraz
    5. informacje o kosztach związanych z dostarczeniem towarów.

  Te same informacje Sprzedający musi przekazać Kupującemu także przed zawarciem umowy za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość.

   1. Przed przesłaniem zamówienia Sprzedającemu Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu, co uwzględnia również możliwość znalezienia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła Sprzedającemu zamówienie klikając przycisk „Zamów”. Dane podane w zamówieniu będą przez Sprzedającego uważane za poprawne. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie pocztą elektroniczną, na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu („adres elektroniczny Kupującego”).
   2. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zamawia u Sprzedającego w sposób wiążący towary określone w zamówieniu, że zapoznał się z warunkami handlowymi i zgadza się z nim w wersji ważnej i obowiązującej w chwili wysłania zamówienia. Wpisanie wszystkich danych i wymagań przewidzianych w formularzu jest warunkiem ważności zamówienia.
   3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy, jeżeli dane podane w zamówieniu są niekompletne lub Kupującym jest osoba, która uprzednio w istoty sposób naruszyła swoje zobowiązania wobec Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie ponadto prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku oczywistego błędu typograficznego dotyczącego ceny, opisu lub zdjęcia towarów wymienionych na witrynie internetowej.
   4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia zamówienia lub jego części, a także do wycofania się z potwierdzonego zamówienia lub jego części, jeżeli dany towar nie jest już produkowany lub dostarczany, albo gdy cena dostawcy towaru uległa istotnej zmianie. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu porozumienia się w sprawie dalszych działań. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie przekazana z powrotem na jego konto lub adres w najbliższym możliwym terminie, do 10 dni roboczych, nie później jednak niż do 30 dni od niepotwierdzenia zamówienia lub odstąpienia od niego przez Sprzedawcę.
   5. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty dostawy) Sprzedający zawsze ma prawo do zażądania od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
   6. Stosunek umowny między Sprzedającym a Kupującym nawiązany zostaje w chwili doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Kupującego podany w zamówieniu lub w interfejsie użytkownika („adres elektroniczny Kupującego”).
  • CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI
   1. Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru na podstawie Umowy Kupna Kupujący może zapłacić Sprzedającemu w następujące sposoby:
    1. bezgotówkowo przelewem na rachunek Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia („rachunek Sprzedającego”);
    2. bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego;
    3. bezgotówkowo kartą płatniczą.
   2. Wraz z ceną kupna Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu także koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, dalej pod pojęciem cena zakupu rozumie się również koszty związane z dostawą towaru.
   3. Cena zakupu ma być zapłacona do 2 dni od potwierdzenia zamówienia. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny zakupu w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia, umowa między Kupującym a Sprzedającym traci ważność, a Sprzedający ma prawo do zwrotu ceny zakupu i niedostarczenia Kupującemu zamówionego towaru.
   4. Kupujący zobowiązany jest do podania przy płatności symbolu zmiennego (numeru zamówienia). Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku Sprzedawcy.
   5. Ewentualne rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone ze sobą.
   6. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę dotyczącą płatności dokonanych w związku z Umową Kupna i prześle ją na adres elektroniczny Kupującego w formie elektronicznej.
   7. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania towaru przewoźnikowi lub, w przypadku dostawy osobistej, w chwili przejęcia towaru przez Kupującego. Prawo własności przechodzi na Kupującego dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu.
   8. W przypadku dostarczenia towaru, w wyniku porozumienia ze Sprzedającym, w sposób wyjątkowy, zgodnie z życzeniem Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z takim rodzajem transportu.
   9. W przypadku zwłoki w zapłacie jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego, Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,1% kwoty należnej za każdy dzień zwłoki w płatności.
  • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
   1. Konsumentem jest Kupujący – osoba fizyczna, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej.
   2. Jeżeli Umowa Kupna została zawarta z Kupującym – konsumentem za pomocą środków komunikacji na odległość, tj. nie osobiście w siedzibie Sprzedającego, i nie dotyczy towarów na zamówienie lub towarów, które zostały zmodyfikowane na żądanie konsumenta lub dla jego osoby, Kupujący ma zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od przejęcia towaru.
   3. Jeżeli można odstąpić od umowy, Kupujący ma prawo to uczynić w ciągu czternastu (14) dni od przejęcia towaru. Konkretna procedura jest następująca:
    1. Kupujący prześle w wyżej podanym terminie odstąpienie od umowy, najlepiej w formie wiadomości e-mail, na adres info@v-plenkach.cz o treści: „Postanowiłem/am odstąpić od umowy z dnia DD.MM.ROK, numer faktury ………. i proszę o zwrot ceny zakupu na rachunek bankowy numer:……….” Data i podpis. Sprzedający bez zbędnej zwłoki potwierdzi Kupującemu doręczenie odstąpienia od umowy.
    2. Kupujący dostarczy towar na adres Sprzedającego w terminie 14 dni od przesłania odstąpienia od umowy Sprzedającemu, z załączoną kopią odstąpienia od umowy.
    3. Kupujący musi zwrócić towar kompletny, nieużywany, z pełną dokumentacją i akcesoriami, nieuszkodzony, czysty, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwracany towar będzie uszkodzony, używany lub w inny sposób uszkodzony, Sprzedający ma prawo do odszkodowania za wyrządzoną w ten sposób szkodę. Sprzedający ma prawo do jednostronnego potrącenia wysokości powstałej szkody od zwracanej Kupującemu ceny zakupu.
   4. Z chwilą doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy umowa ulega rozwiązaniu od początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu do czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, ponosi on koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu, także w przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą pocztą.
   5. Sprzedający zwróci środki pieniężne otrzymane od Kupującego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy przez Kupującego w taki sam sposób, w jaki je od Kupującego otrzymał. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych Kupującemu, zanim Kupujący nie zwróci towaru lub nie udowodni, że odesłał towar Sprzedającemu. Sprzedający ma również prawo zwrócić środki Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie w związku z tym dodatkowych kosztów.
   6. Sprzedający może jednostronnie potrącić należne mu odszkodowanie za szkody na towarze z należnego Kupującemu zwrotu ceny zakupu.
  1. PRODUKCJA I DOSTAWA TOWARU, TRANSPORT
   1. Towar wysyłany jest do Kupującego w ciągu 2 dni roboczych po opłaceniu ceny towaru.
   2. Jeżeli według Umowy Kupna Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru nawet przy powtórnej (tzn. drugiej) dostawie, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy. Oprócz innych roszczeń Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu kosztów ponownej dostawy towaru oraz wszelkich szkód spowodowanych przez odstąpienie od umowy. Sprzedający ma prawo potrącić te roszczenia z należnego Kupującemu zwrotu ceny zakupu i zwrócić Kupującemu jedynie różnicę pozostałą po potrąceniu. Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego o potrąceniu i uzasadnić mu wysokość potrąconej kwoty.
   3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub dostarczanie go w sposób inny niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.
   4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Jeżeli Kupujący odbierze towar, jest zobowiązany do niezwłocznego opisania szkody w protokole zdawczym, a następnie zawiadomienia o niekompletnej lub uszkodzonej przesyłce Sprzedającego, który zobowiązuje się zapewnić Kupującemu wszelką współpracę niezbędną do realizacji uprawnień wobec przewoźnika. Dodatkowa reklamacja z tytułu niekompletności lub zewnętrznych uszkodzeń przesyłki nie pozbawia Kupującego prawa do reklamacji towaru, daje jednak Sprzedającemu możliwość udowodnienia, że nie stanowi to naruszenia umowy kupna.
  • PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA
   1. Prawa i obowiązki Stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego).
   2. Sprzedający ręczy Kupującemu, że towar jest wolny od wad w chwili odbioru. Sprzedający w szczególności ręczy Kupującemu, że w chwili, gdy Kupujący przejął towar:
    1. towar ma cechy uzgodnione przez Strony, a w razie braku ustaleń mają cechy takie, jak Sprzedający lub producent opisał lub których Kupujący spodziewał się ze względu na charakter towarów i na podstawie ich reklamy,
    2. towar nadaje się do celu wskazanego przez Sprzedającego lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
    3. towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania zamówionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub wykonanie określono zgodnie z ustaloną próbką lub modelem,
    4. towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze oraz
    5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.
   3. Uszkodzenie lub zniszczenie towaru lub utrata jego elementów w wyniku niewłaściwej obsługi nie jest powodem do reklamacji.
   4. Postanowienia wymienione w art. 7 WH nie mają zastosowania w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia spowodowanego ich normalnym użytkowaniem.
   5. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania, towar uważa się za wadliwy w chwili odbioru. Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa wady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania.
   6. Kupujący może przesłać wadliwy towar do reklamacji przez firmę transportową lub po uzgodnieniu przywieźć go osobiście na adres siedziby Sprzedającego lub do jego placówki. Za chwilę złożenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedający otrzymał od Kupującego reklamowany towar. W razie uzasadnionej reklamacji Kupującemu przysługuje zwrot niezbędnej opłaty pocztowej.
   7. Reklamowany towar powinien być starannie zabezpieczony, w widoczny sposób oznakowany „REKLAMACJA” i zawierać: reklamowany towar (w tym kompletne akcesoria, części, prezenty itp.), szczegółowy opis wady oraz wystarczające dane kontaktowe Kupującego (w szczególności adres zwrotny i numer telefonu) oraz ewentualnie kopię dokumentu zakupu, wybór sposobu załatwienia reklamacji (zob. niżej). Bez powyższego niemożliwe jest zidentyfikowanie pochodzenia i wad towaru.
   8. W przypadku, gdy przedmiot nie jest w chwili przejęcia przez Kupującego zgodny z Umową Kupna (dalej „niezgodność z Umową Kupna”), Kupujący ma prawo zażądać dostawy nowego przedmiotu bez wad, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady. Jeżeli wada dotyczy tylko części przedmiotu, Kupujący może żądać tylko wymiany tej części; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, szczególnie jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Kupującemu przysługuje bezpłatne usunięcie wady.
   9. Kupujący ma prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany jego części także w przypadku wady możliwej do usunięcia, o ile nie może prawidłowo użytkować towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupujący ma także prawo do odstąpienia od umowy. ¨
   10. Jeżeli Kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, może zażądać stosownego rabatu. Kupujący ma prawo do odpowiedniego rabatu także w przypadku, gdy Sprzedający nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, a także jeśli Sprzedający nie zapewni naprawy sytuacji w rozsądnym terminie, lub jeśli zorganizowanie środków naprawczych spowodowałoby znaczne trudności dla Kupującego.
  • OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
   1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towary wyprodukowane/zmodyfikowane przez Sprzedającego, w tym ich zdjęcia, a także materiały reklamowe, fotografie, obrazy, inne oznaczenia towarów i zawartość witryny internetowej, są chronione prawem autorskim, przepisami dotyczącymi znaków towarowych oraz odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego o nieuczciwej konkurencji, w aktualnym brzmieniu. Kupujący nie jest uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania kopii towarów lub ich odsprzedaży bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, a także do rozpowszechniania lub kopiowania w jakikolwiek sposób materiałów reklamowych, zdjęć, obrazów itp. Sprzedający ma prawo cofnąć ewentualną zgodę w dowolnym momencie.
   2. Zawierając Umowę Kupna, Kupujący nie nabywa żadnych praw do własności przemysłowej i innej własności intelektualnej (w szczególności znaków towarowych, nazwy handlowej, logo firmy) Sprzedającego lub innych osób, których produkty pojawiają się w ofercie handlowej Sprzedającego, o ile nie określono inaczej. Prawo do ochrony przed nieuczciwą konkurencją pozostaje tym niedotknięte.
   3. Kupujący wyraża zgodę na publikację fotografii zakupionego przez siebie towaru na stronie internetowej Sprzedającego, w internecie, w materiałach promocyjnych itp., o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Kupujący ponadto wyraża zgodę na publikację fotografii przesłanych Sprzedającemu – np. zmodyfikowanego przez Kupującego zakupionego towaru itp. Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na publikację.
   4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym fotografie oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby pozwolić jemu lub osobom trzecim na nieuprawnioną ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na interfejs internetowy sklepu.
   5. Kupujący nie ma prawa do korzystania podczas używania interfejsu internetowego sklepu z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu internetowego sklepu. Z interfejsu internetowego sklepu można korzystać tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych klientów Sprzedającego i jaki jest zgodny z jego przeznaczeniem.
   6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane interwencjami osób trzecich w witrynę internetową lub w wyniku korzystania z witryny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
   7. Sprzedający i Kupujący są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji („poufne”), o których dowiedzą się w związku z zawarciem Umowy Kupna i które zostaną w ten sposób udostępnione, przy czym informacje te nie będą miały charakteru informacji powszechnie dostępnych. Obowiązek ten zachowuje ważność także po zakończeniu obowiązywania Umowy Kupna. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się wzajemnie do nieudostępniania osobom trzecim żadnych informacji, które zostały im udostępnione w związku z realizacją Umowy Kupna i nie są publicznie dostępne. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej zgodnie z § 504 i § 2985 Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy zostali powiadomieni o fakcie, że konkretne informacje są objęte tajemnicą handlową.
  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. Ustawą nr 101/2001 Sb. [Dz.U.], o ochronie danych osobowych, a od 25.5.2018 r. także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679, o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO).
   2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych. Sprzedający może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych jako podmiot przetwarzający. Sprzedający przekazuje dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów ich przetwarzania, tzn. np. przewoźnikom, operatorom systemów płatności lub innym podwykonawcom. Podmiot przetwarzający musi przestrzegać zasad ochrony danych osobowych co najmniej w takim samym zakresie jak administrator.
   3. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej.
   4. Przetwarzane dane osobowe, powód i cel ich przetwarzania
    1. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
   5. Celem, w jakim Sprzedający przetwarza dane osobowe, jest (i) realizacja zamówienia, (ii) wysyłka towarów w ramach realizacji Umowy Kupna oraz (iii) przesyłanie e-maili informacyjnych przez Sprzedającego, w szczególności z aktualnymi wiadomościami i ofertami specjalnymi.
   6. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest (i) realizacja umowy, w tym podjęcie działań przed realizacją umowy na żądanie Kupującego, (ii) uzasadniony interes Sprzedającego polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz (iii) zgoda na przesyłanie e-maili informacyjnych oraz publikowanie fotografii przesłanych przez Kupującego Sprzedającemu.
   7. Czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych
    1. Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z metodą ich pozyskiwania w formie elektronicznej lub papierowej. Sprzedający oświadcza, że podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych tak, aby nie doszło do ich zagrożenia, wycieku lub uszkodzenia.
    2. Dane pozyskane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez Sprzedającego przez okres niezbędny do realizacji umowy, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez 10 lat) oraz obowiązków prawnych związanych z zawartą umową i jej realizacją, jak obowiązki księgowe, podatkowe i inne, przez czas określony w odpowiednich przepisach prawa.
   8. Dane pozyskane w celu przesyłania e-maili informacyjnych oraz publikowania fotografii na witrynie internetowej Sprzedającego w oparciu o zgodę Kupującego będą przechowywane przez Sprzedającego do chwili cofnięcia zgody przez Kupującego.
   9. Na witrynie internetowej obsługiwanej przez Sprzedającego osoby trzecie (w szczególności Google i Facebook) używają plików cookie, które zapisują witrynę Sprzedającego na urządzeniu Kupującego i umożliwiają wykorzystanie zapisów o wizytach na witrynie internetowej Sprzedającego w celu prowadzenia pomiarów i kierowania reklam. Korzystając z witryny internetowej za pomocą przeglądarki przyjmującej pliki cookie, Kupujący wyraża zgodę na ich użycie. Sprzedający nie łączy informacji z plików cookie z Kupującym jako konkretnym użytkownikiem. Preferencje dotyczące plików cookie można określić w przeglądarce Kupującego, gdzie można ich także całkowicie zabronić i usunąć je.
   10. Kupującemu przysługują w szczególności następujące prawa dotyczące danych osobowych: (i) prawo dostępu do jego danych osobowych, obejmujące także prawo do żądania od Sprzedającego potwierdzenia tego, czy administruje danymi osobowymi, a jeśli tak, to w jakim celu, komu są one przekazywane, jak długo będą przechowywane itp., (ii) prawo do sprostowania lub uzupełnienia ewentualnych nieścisłości, (iii) prawo do usunięcia, jeżeli (już) nie ma powodu do ich przetwarzania, (iv) prawo do sprzeciwu (np. w związku z nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem przechowywaniem danych), (v) prawo do przenoszenia danych – tzn. w niektórych przypadkach prawo do uzyskania danych osobowych od Sprzedającego w celu przekazania ich innemu administratorowi, (vi) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Czechach jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).
   11. Prawo do odwołania zgody
    1. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami o nowościach i ofertach, ma prawo w dowolnym momencie powiadomić Sprzedającego o swoim braku zgody na wysyłanie takich wiadomości e-mail. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z linku zawartego w każdym e-mailu informacyjnym.
    2. Cofnięcie lub niewyrażenie takiej zgody nie może być przyczyną niezawarcia lub niewykonania umowy przez Sprzedającego.
   12. Oświadczenie Kupującego
    1. Wysyłając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią Ochrony Danych Osobowych i zrozumiał ją, w szczególności zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i powody takiego przetwarzania, jest świadomy swoich praw wynikających z ochrony danych osobowych i zgadza się na Ochronę danych osobowych.
   13. W przypadku, gdy Kupujący zażąda dodatkowych informacji, może w każdej chwili zwrócić się do Sprzedającego, który ich udzieli.
  • DORĘCZANIE
   1. Kupującemu można przesyłać wiadomości na adres elektroniczny Kupującego, o ile nie określono inaczej.
  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Wszelkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności z postanowieniami ustawy nr 89/2012 Sb. [Dz.U.], kodeks cywilny, w aktualnym brzmieniu, oraz ustawy nr 634/1992 Sb. [Dz.U.], o ochronie konsumenta.
   2. W myśl postanowień § 1820 ust. 1) litera j) Kodeksu cywilnego oraz § 14 ust. 1 oraz § 20d i nast. ustawy nr 634/1992, o ochronie konsumenta, informuje, że z propozycją pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego konsument może zwrócić się do organu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa, na stronie internetowej www.coi.cz. Czeska Inspekcja Handlowa rozpatruje propozycje pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyklucza możliwości zwrócenia się konsumenta do sądu cywilnego.
   3. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z Umowy Kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ [REGON]: 000 20 869, adres internetowy: www.coi.cz. Platforma do rozstrzygania sporów on-line znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między Sprzedającym a Kupującym wynikających z Umowy Kupna.
   4. Jeżeli stosunek nawiązany za pomocą Umowy Kupna lub związany z korzystaniem z witryny internetowej zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, włącznie z prawem UE.
   5. Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
   6. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres korespondencyjny Poljanovova 3159, Praha 4, 14300, adres poczty elektronicznej info@v-plenkach.cz, telefon 00420773572720.

  W Pradze, dnia 12.03.2019 r.

  ©V plenkách s.r.o. – wszelkie prawa zastrzeżone